Recension – En flyttfågels perspektiv på 1800-talets Norrköping

Recension

Jacob Fredrik Neikter Arosenius
(red Kerstin Sandberg)
Föreningen Gamla Norrköping

Jag pulsar genom snön på Södra kyrkogården bredvid Getängen i Norrköping. Det är en liten men gammal begravningsplats med många kända namn på gravstenarna. Här hittar jag snart en stor och trädinramad sten på den Dahlbergska familjegraven. Just den sten jag söker i min lokalhistoriska jakt.
Här ligger han nämligen begravd, officeren och fältmätaren Jacob Fredrik Neikter Arosenius, bördig från Norrköping. Han levde mellan 1809 och 1890 och hans liv blev spännande och omväxlande. Det formade sig till en lärorik odyssé genom Sverige när han reste runt från norr till söder, från öster till väster för att mäta upp och kartlägga landet.

Det intressanta är att Arosenius skildrat hela sitt liv i ett manuskript som inte nått offentligheten förrän nu över hundra år efter författarens död. Det kom till Föreningen Gamla Norrköpings kännedom redan på 1980-talet och har nu utgivits i bokform, kompletterat med bilder ur författarens sju små skissböcker. Det är fil dr Kerstin Sandberg i föreningen som förtjänstfullt redigerat boken och gjort bildurvalet.
Ett av de intressantaste avsnitten ägnas åt barn- och ungdomsstaden Norrköping och dess begynnande textilindustri. Fadern Carl Fredrik Arosenius var under en lång period textilfabrikör i staden. Vi kan också läsa om både Grensholm och Gusum i Östergötland för att nämna ett par lokala områden ur Arosenius rikstäckande odyssé. Det är en lång rad både person- och kulturhistoriskt intressanta interiörer ur högre stånds- och borgarklassens liv som möter läsaren i Arosenius berättelse. Genom sitt arbete med de topografiska kartorna över Sverige fick han en unik möjlighet att besöka och grundligt studera alla delar av landet.

Arosenius skildring innehåller inga djuplodande analyser av tillståndet i landet och inga historiskt betydelsefulla slutsatser. Det är mestadels enkla vardagsskildringar av de egna mödorna men med en rad tänkvärda och tidstypiska observationer. Sådana skildringar är relativt sällsynta och därför utgör hans berättelse en unik kunskapskälla från mitten av 1800-talet.
Förutom några inblickar i textilepoken, en eldsvådeskildring från Norrköping och en glimt från Göta kanals invigning blir det några noteringar från revolutionsåret 1848 då hela Europa var i gungning. Arosenius var som officer själv med i Stockholm och kan förmedla spännande ögonblicksbilder från de dagar då hela samhällsordningen tycktes gunga. Det skedde mot bakgrund av dåliga skördar, stigande priser och sviktande sysselsättning för industrier och hantverkare.

Arosenius ger också svidande kritik åt universitetsutbildningen, framför allt i Uppsala som han hade egna erfarenheter av. Det må alltså vara personliga synpunkter men de speglar helt säkert den utpräglade sång- och punschtillvaro som vid den tiden kännetecknade livet vid sidan av studierna. Han anför också några synpunkter på den spirande nykterhetsrörelsen och på det kungliga ordensväsendet för att endast nämna ytterligare ett par detaljer. Därtill gisslar han intressant nog det ymniga bruket av svordomar under 1800-talet. De många skildringarna av de långa och ofta mödosamma färderna runt landet och den egna karriärgången utgör därför en nog så intressant tidsskildring.

Gunnar Henrikson